گالری ترمیم مو

توجه :

( هرگونه کپی و استفاده از عکس ها و مطالب سایت نیاز مو بدون اطلاع مدیر پیگرد و مجازات قانونی و غیر قانونی دارد )

 تعدادی از عکس های ارسالی توسط دوستان نیاز مویی از اولین جشنواره عکس سلفی نیاز مو در ایران :

نوروز 95

ترمیم مو نیاز مو70

ترمیم مو نیاز مو70

ترمیم مو نیازمو 71

ترمیم مو نیازمو 71

ترمیم مو نیاز مو77

ترمیم مو نیاز مو77

ترمیم مو نیاز مو 78

ترمیم مو نیاز مو 78

ترمیم مو نیاز مو73

ترمیم مو نیاز مو73

ترمیم مو نیازمو72

ترمیم مو نیازمو72

ترمیم مو نیازمو 77

ترمیم مو نیازمو 77

ترمیم مو نیاز مو75

ترمیم مو نیاز مو75

ترمیم مو نیازمو76

ترمیم مو نیازمو76

ترمیم مو نیازمو74

ترمیم مو نیازمو74

عکس چند نمونه از مشتریان نیاز مو  که روش ترمیم مو را انجام داده اند :

 

نمونه ترمیم مو

عکس ترمیم مو

نمونه ترمیم مو

عکس ترمیم مو

نمونه ترمیم مو

عکس ترمیم مو

نمونه ترمیم مو

عکس ترمیم مو

نمونه ترمیم مو

عکس ترمیم مو

نمونه ترمیم مو

عکس ترمیم مو

نمونه ترمیم مو

عکس ترمیم مو

نمونه ترمیم مو

عکس ترمیم مو

چه هنر پیشه ها و افراد مشهوری از روش ترمیم مو استفاده کرده اند ؟

( البته عکس خارجی ها رو گذاشتم چون ما ایرانی ها جزو طبقه حساس هستیم گفتم شاید هنر پیشگان ایرانی اعتراض کنند )

ترمیم مو نیاز مو 55

هنر پیشگانی که از روش ترمیم مو استفاده کرده اند

ترمیم مو نیاز مو56

هنر پیشگانی که از روش ترمیم مو استفاده کرده اند2

ترمیم مو نیاز مو61

هنر پیشگانی که از روش ترمیم مو استفاده کرده اند3

ترمیم مو نیاز مو63

هنر پیشگانی که از روش ترمیم مو استفاده کرده اند4

ترمیم مو نیازمو 51

هنر پیشگانی که از روش ترمیم مو استفاده کرده اند5

ترمیم مو.44

هنر پیشگانی که از روش ترمیم مو استفاده کرده اند6

ترمیم مو نیاز مو52

هنر پیشگانی که از روش ترمیم مو استفاده کرده اند7

ترمیم مو نیاز مو48

هنر پیشگانی که از روش ترمیم مو استفاده کرده اند8

ترمیم مو نیاز مو47

هنر پیشگانی که از روش ترمیم مو استفاده کرده اند9

ترمیم مو نیاز مو46

هنر پیشگانی که از روش ترمیم مو استفاده کرده اند10

ترمیم مو نیاز مو45

هنر پیشگانی که از روش ترمیم مو استفاده کرده اند11

ترمیم مو نیاز مو 58

هنر پیشگانی که از روش ترمیم مو استفاده کرده اند12

ترمیم مو نیاز مو 59

هنر پیشگانی که از روش ترمیم مو استفاده کرده اند13

ترمیم مو نیاز مو 60

هنر پیشگانی که از روش ترمیم مو استفاده کرده اند14

ترمیم مو نیاز مو.49

هنر پیشگانی که از روش ترمیم مو استفاده کرده اند15

ترمیم مو نیاز مو44

هنر پیشگانی که از روش ترمیم مو استفاده کرده اند18

ترمیم مو نیاز مو 50

هنر پیشگانی که از روش ترمیم مو استفاده کرده اند19

ترمیم مو نیاز مو 53

هنر پیشگانی که از روش ترمیم مو استفاده کرده اند20

ترمیم مو نیاز مو 54

هنر پیشگانی که از روش ترمیم مو استفاده کرده اند21

هنر پیشگانی که از روش ترمیم مو استفاده کرده اند

هنر پیشگانی که از روش ترمیم مو استفاده کرده اند


 

عکس نمونه های خارجی روش ترمیم مو ( برگرفته شده از سایت های اروپایی و امریکایی )

ترمیم مو

ترمیم مو

ترمیم مو 7

ترمیم مو

ترمیم مو 8

ترمیم مو

ترمیم مو 9

ترمیم مو

ترمیم مو 20

ترمیم مو

ترمیم مو4

ترمیم مو

ترمیم مو10

ترمیم مو

ترمیم مو11

ترمیم مو

ترمیم مو12

ترمیم مو

ترمیم مو13

ترمیم مو

ترمیم مو14

ترمیم مو

ترمیم مو15

ترمیم مو

ترمیم مو19

ترمیم مو

 

ترمیم مو

ترمیم مو